(Medische) wilsverklaring

Een (medische) wilsverklaring is een rechtsgeldig document, mits voorzien van uw volledige voornamen en achternaam en door uzelf ondertekend en gedateerd. Het maakt niet uit of de wilsverklaring met de hand is geschreven of is getypt. Een wilsverklaring is vooral van belang voor keuzes die gemaakt moeten worden of beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van uw eigen gezondheid op momenten dat u daar zelf niet meer toe in staat bent en verder ook niemand meer om u heen heeft om die beslissing voor u te nemen.

Er zijn verschillende soorten medische wilsverklaringen, zoals:

  • Behandelverbod (Zoals in welke gevallen u geen medische handelingen meer wilt laten verrichten. Bijvoorbeeld als u dit niet zelf kunt zeggen omdat u in coma ligt).

  • Verklaring niet-reanimeren (In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand)

  • Schriftelijk euthanasieverzoek (U schrijft dan op wanneer u zou willen dat een arts u helpt met sterven. Zo omschrijft u bijvoorbeeld wat voor u ondraaglijk lijden is) Let op!: een arts is nooit verplicht om uw verzoek ook uit te voeren! 

  • Iemand aanwijzen die namens u praat: uw vertegenwoordiger (De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen voor u. Dat mag alleen als u dit niet meer zelf kunt. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen als u dat zelf wilt)

  • Medisch-wetenschappelijk onderzoek (U kunt ook aangeven of u mee wilt doen aan medisch onderzoek. Of dat u dit juist niet wilt. Of dat u organen of weefsel wilt afstaan na uw dood. Zo weten uw arts, uw familie en naasten daarvan)

Bij het opstellen van een wilsverklaring kan ik u ook ondersteunen. Maar een medische wilsverklaring zal altijd moeten worden opgemaakt in nauw overleg met uw eigen huisarts en in ieder geval nadien ook bij uw eigen huisarts in het medisch dossier moeten worden bewaard, als ook in het dossier van een eventueel behandelend specialist. Bij het opstellen, maar ook bij het wijzigen van een Wilsverklaring is het van belang dat u dit ook bespreekt met uw arts en familie of vrienden om verwarring of onduidelijkheid te voorkomen. Een Medische wilsverklaring die wordt vastgelegd in een notariële akte, wordt ook wel "Levenstestament" genoemd.

(Notariële) Volmacht

In een notariële volmacht kunt u vastleggen wie namens u bepaalde zaken mag regelen terwijl u nog leeft, maar niet meer zelf daarover kunt of wilt beslissen. Dit kunnen, behalve medische, ook financiële of andere aangelegenheden zijn (beheren van banktegoeden, verkoop van een woning of het nemen van een beslissing bij medische behandeling). Ook bij het laten opmaken van een Notariële Volmacht kan ik u ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door van te voren uitgebreid de (on-)mogelijkheden te bespreken en de consequenties van uw keuzes in beeld te brengen.