Nalatenschapscoach en executeur

Ook als u zelf (mede-)erfgenaam of executeur bent van een nalatenschap kan ik u op velerlei gebied ondersteunen en u zaken uit handen nemen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren:

Ondersteuning als nalatenschapscoach:

Hierbij bied ik u ondersteuning op uw verzoek, door (alleen of met u samen) op bepaalde momenten of bij bepaalde onderdelen werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld:

  • het maken van een plan van aanpak

  • het (laten) vaststellen van de waarde van de nalatenschap

  • het doen van aangifte van inkomstenbelasting van de overledene

  • het doen van aangifte voor de erfbelasting 

  • (het begeleiden van) de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap 

In deze hoedanigheid heb ik geen officiële bevoegdheden, behalve indien er sprake is van een door een of meer erfgenamen afgegeven volmacht. Deze volmacht is echter ook steeds direct intrekbaar door de volmachtgever(s).

Ondersteuning als executeur

Dit is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  1. Wanneer vooraf door de overledene in zijn/haar testament is bepaald dat deze taak aan mij is toebedeeld en deze taak ook na zijn/haar overlijden door mij is aanvaard (vroeger sprak men dan van een "executeur testamentair", tegenwoordig heet dat gewoon "executeur");

  2.  

    Wanneer een bestaande executeur (dat kunt u dus zijn) op basis van een in het testament vastgelegde bevoegdheid mij als (mede-)executeur aan zichzelf toevoegt;

  3. Wanneer ik, bij het ontbreken of wegvallen van een in het testament benoemde executeur om bepaalde redenen, door een kantonrechter tot (plaatsvervangend) executeur word benoemd. Dit kan overigens alleen maar als in het testament die mogelijkheid is vastgelegd.