Nalatenschapscoach en executeur

Ook als u zelf (mede-)erfgenaam bent van een nalatenschap kan ik u op velerlei gebied ondersteunen en u zaken uit handen nemen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren:

Ondersteuning als nalatenschapscoach (begeleider):

Hierbij bied ik u ondersteuning op uw verzoek, door (alleen of met u samen) op bepaalde momenten of bij bepaalde onderdelen werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld:

 • het maken van een plan van aanpak

 • het (laten) vaststellen van de waarde van de nalatenschap

 • het doen van aangifte van inkomstenbelasting van de overledene

 • het doen van aangifte voor de erfbelasting 

 • (het begeleiden van) de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap 

In deze hoedanigheid heb ik geen officiële bevoegdheden, behalve indien er sprake is van een door een of meer erfgenamen afgegeven volmacht. Deze volmacht is echter ook steeds direct intrekbaar door de volmachtgever(s).

Ondersteuning als executeur: 

Dit is alleen mogelijk in bepaalde gevallen:

 1. Wanneer vooraf door de overledene in zijn/haar testament is bepaald dat deze taak aan mij is toebedeeld en deze taak ook na zijn/haar overlijden door mij is aanvaard (vroeger sprak men dan van een "executeur testamentair", tegenwoordig heet dat gewoon "executeur");

  De benoeming van een executeur kan sinds 2003 alleen via een notaris in een testament worden vastgelegd. 

  Er zijn 3 soorten executeur:

  De één-ster-executeur (ook genoemd uitvaartexecuteur): deze regelt alleen maar de uitvaart (begrafenis of crematie) en alles wat direct daarmee samenhangt. 

  De twee-sterren-executeur (ook genoemd beheersexecuteur): deze heeft als taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen (en mag zelfs zaken uit de nalatenschap daarvoor te gelde maken, al dan niet in overleg met de erfgenamen (afhankelijk van het testament). Deze twee-sterren-executeur mag echter de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen, dat moeten de erfgenamen dan weer zelf tezamen doen.

  De drie-sterren-executeur (officieel: executeur-afwikkelingsbewindvoerder, ook wel genoemd turbo-executeur): Deze heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur maar mag daarna ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen (het afwikkelen van de nalatenschap).

 2. Wanneer een andere executeur op basis van een in het testament bepaalde bevoegdheid mij als (mede-)executeur aan zichzelf toevoegt

 3. Wanneer ik, bij het ontbreken of wegvallen van een executeur om bepaalde redenen, door een kantonrechter tot (plaatsvervangend) executeur word benoemd.