Een goede voorbereiding

Het lijkt allemaal zo eenvoudig: als u zelf niets regelt in een testament, wordt alles 'gewoon' volgens het wettelijk erfrecht afgewikkeld, toch? Maar hoe is dat dan? En wilt u dat eigenlijk wel? En wat kan of moet u doen om het wél zo afgewikkeld te krijgen zoals u dat wilt? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop ik samen met u het antwoord zal weten te vinden.

Niets is voor de gemiddelde leek zo ingewikkeld en onleesbaar als wettekst of kan zulke ingrijpende gevolgen hebben als het erfrecht. Zeker wanneer je bedenkt dat er tegenwoordig steeds meer samengestelde gezinnen zijn. Daarnaast speelt ook een rol dat mensen steeds ouder worden en vaker en langer een beroep moeten doen op medische en andere verzorging. Ook wilsonbekwaamheid (het niet meer zelf kunnen nemen van bepaalde beslissingen als gevolg van bijvoorbeeld dementie) kan een oorzaak van onnodige problemen vormen.

Veel onduidelijkheden en zelfs problemen in de toekomst zijn te voorkomen door het opstellen van een Persoonlijk Levensdossier. Daarin legt u onder andere duidelijk en overzichtelijk gegevens vast die van belang zijn voor uw naasten, verzorgers of mantelzorgers. Maar ook alle informatie die van belang kan zijn voor uw nabestaanden, erfgenamen of andere belanghebbenden met betrekking tot uw nalatenschap. En ook het regelen van een volmacht (waarbij u iemand machtigt om namens u belangrijke beslissingen te nemen op medisch en/of financieel vlak wanneer u dat niet meer kunt als gevolg van wilsonbekwaamheid) maakt vaak onderdeel uit van een Persoonlijk Levensdossier of, in de vorm van een notariële volmacht, deel uit van een levenstestament.

Met mijn financiële achtergrond, ervaring op het gebied van administratieve vastlegging en ook ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen (maar ook de inmiddels gevolgde speciale cursussen) kan ik u uitstekend behulpzaam zijn bij het goed voorbereiden van uw eigen nalatenschap. Uitgangspunt daarbij is dat alles wordt uitgevoerd volgens uw wensen: wens en uitvoering in balans.

In de regel gaan er wel enkele uren diepgaande gesprekken vooraf aan het volledig invullen van een Persoonlijk Levensdossier